Kupní smlouva

 SMLOUVA  O PRODEJI ŠTĚNĚTE S PRŮKAZEM PŮVODU

 

I. Smluvní strany

Prodávající (dále chovatel):

Jméno a příjmení:

Bydliště:

Kontaktní informace (email, telefon):

Číslo občanského průkazu:

a

kupující (dále kupující):

Jméno a příjmení:

Bydliště:

Kontaktní informace (email, telefon):

Číslo občanského průkazu:

 

II. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je prodej štěněte.

Jméno:

Plemeno:

Datum narození:

Chovatelská stanice:

Pohlaví:

Zbarvení:

Číslo čipu:

Otec:

Matka:

Váha štěněte při odběru:

 

III. Kupní cena

Chovatel touto smlouvou za podmínek v ní uvedených prodává dále specifikované štěně kupujícímu a ten ho za dohodnutou kupní cenu 15.000,– Kč, slovy patnácttisíc korun českých, kupuje.

Kupní cena byla:

 1. Uhrazena v hotovosti před podpisem této kupní smlouvy.

 2. Uhrazena z části zálohou ve výši …......................,– Kč dne ………............ Doplatek ve výši …...................,– Kč je splatný nejdéle do ……...........……….

 3. Uhrazena převodem na účet chovatele, který potvrzuje, že částku již obdržel.

Nebude-li doplatek uhrazen do dohodnutého dne, pozbývá tato smlouva platnosti a smluvní strany si vrátí bez zbytečného odkladu navzájem poskytnutá plnění.

Chovatel podpisem této smlouvy převzetí uvedené částky potvrzuje. Chovatel předal kupujícímu štěně před podpisem této smlouvy.

Kupující podpisem této smlouvy potvrzuje převzetí štěněte dle čl. II. této smlouvy.

IV. Prohlášení chovatele

Chovatel prohlašuje, že:

 1. Předává štěně uvedené v předmětu této smlouvy zdravé a ve výborném psychickém a fyzickém stavu a kondici. Štěně má:

  1. vzrůst odpovídající věku a tělo bez zjevných vad či poranění,

  2. kompletní mléčný chrup a nůžkový skus bez absence řezáků,

  3. uši čisté, suché, bez zjevného zápachu, štěně reaguje na zvukové podněty,

  4. oči čisté, jasné, bez zápachu, štěně reaguje na zrakové podněty,

  5. srst je bez parazitů,

  6. štěně bylo pravidelně odčervováno a očkováno a řádně ošetřováno veterinárním lékařem

 1. Štěně v den odběru nejeví žádné příznaky nemoci, nemá a kupujícímu nebyly zatajeny žádné vrozené či jiné vady, které by bránily v zařazení do chovu či prodeji.

 2. Sourozenci štěněte jsou v počtu ............ fen a ............. psů.

 3. Štěně bylo dne ……..............… očkováno vakcínou ………...............……… (viz. mezinárodní očkovací průkaz/pas), další očkování má být uskutečněno za 3 - 4 týdny, dále dle doporučení veterinárního lékaře.

 4. Štěně bylo patřičně ............ krát odčerveno přípravkem ............................, další odčervení je doporučeno za 14 - 30 dní dle věku štěněte.

 5. Štěně bylo dne ……......…… ošetřeno proti blechám a klíšťatům prostředkem ……............…….............

 6. Rodiče štěněte jsou klinicky zdrávi a chovateli není nic známo o tom, že by trpěli dědičnými či jinými chorobami.

 

Změny a nedostatky v chování či v hygienických návycích štěněte v novém prostředí nelze kvalifikovat jako vady, neboť přesahují možnosti ovlivnění ze strany chovatele.


 

V. Prohlášení a závazky kupujícího

Kupující prohlašuje, že:

 1. Se bude o štěně řádně starat.

 2. Byl seznámen se základními zásadami péče o štěně a převzal příručku štěněte

 3. Převzal od chovatele průkaz původu a mezinárodní očkovací průkaz/pas štěněte.

 4. Byl upozorněn, že je štěně třeba pravidelně očkovat a odčervovat.

 5. V případě, že se jedná o psa, bude pravidelně kontrolovat sestup obou varlat a případné komplikace bude řešit s chovatelem a veterinárním lékařem.

 6. Umožní chovateli po předchozí domluvě kontrolu štěněte a podmínek, ve kterých je chováno.

 7. Byl upozorněn chovatelem, že další vývoj jedince je závislý na genetických předpokladech, správné výživě, přiměřeném pohybu a celkové péči kupujícího a nelze tedy zaručit využití v chovu (výsledek DKK, DLK, nůžkový skus po přezubení, atd....).

 8. Kupující si zvíře řádně prohlédl a neshledal žádné zjevné vady bránící prodeji.

 

 

 

 

Kupující se zavazuje:

 

 1. Uhradit dohodnutou kupní cenu za štěně v den odběru štěněte v plné výši, nebylo -li dohodnuto jinak dle čl. III. této smlouvy.

 2. Poskytnout štěněti odpovídající podmínky k životu tak, aby byl zabezpečený jeho správný vývoj.

 3. Zaručit chovateli předkupní právo v případě, že se v budoucnosti rozhodne štěně prodat. V případě, že chovatel nebude mít o štěně zájem, poskytne mu jméno a adresu nového majitele štěněte.

 4. Štěňata od feny budou zapisována na jméno chovatelské stanice kupujícího nebo ponesou název své mateřské stanice. Fena nesmí mít štěňata bez průkazu původu.

 5. Neposkytovat psa na krytí fen bez průkazu původu a neuchovněných fen.

 6. Poskytovat chovateli pravdivé informace o průběhu života jedince, případně jeho úmrtí (např. výsledky výstav, odchovů, krytí, onemocnění).

 

 

VI. Další ujednání

 1. Vlastnické právo přechází z chovatele na kupujícího uhrazením celé výše kupní ceny. Kupující tímto bere na vědomí, že od tohoto okamžiku za štěně plně odpovídá.

 

 1. Kupující obdrží spolu se štěnětem:

  1. originál průkazu původu (byl-li již příslušnou plemennou knihou vydán),

  2. mezinárodní očkovací průkaz nebo pas štěněte,

  3. kopie průkazu původu matky a otce,

  4. vzorek krmení, kterým bylo štěně krmeno,

  5. upomínkové předměty chovatelské stanice

  6. manuál štěněte

 1. Pokud průkaz původu nebyl do dne převzetí jedince plemennou knihou vydán, je chovatel povinen jej neprodleně, nejdéle však do 7 dnů po jeho obdržení z plemenné knihy, předat nebo doporučeně zaslat na vlastní náklady kupujícímu. V případě, že tak neučiní, je chovatel povinen novému majiteli uhradit veškeré prokazatelné výdaje spojené s pořízením duplikátu průkazu původu, které kupujícímu vzniknou. V případě exportu jedince se chovatel zavazuje zajistit vystavení exportního průkazu původu.

VII. Závěrečná ujednání

 1. Chovatel si vyhrazuje předkupní právo, tzn. že v případě, že se kupující rozhodne štěně, které je předmětem této kupní smlouvy, dále prodat, musí ho nejprve k odkoupení nabídnout chovateli a to písemně za přiměřenou cenu. Chovatel si vyhrazuje právo být informován o stavu psa a to písemně či telefonicky a možnost psa navštívit, po předchozí domluvě s kupujícím. Dále si chovatel vyhrazuje poskytnutí informací ze strany kupujícího o psovi významné pro chovatelskou stanici (výsledky výstav, bonitace, odchovů, krytí, onemocnění, ….).

 2. Pokud kupující nebude z vážných důvodů schopen se o psa řádně starat, převezme chovatel štěně zpět za odpovídající cenu.

 3. Kupující má právo obrátit se na chovatele v případě potřeby pomoci a rady s řešením výchovných a výcvikových záležitostí, eventuelně o radu a pomoc při uchovnění psa. Tuto pomoc však může vyžadovat až po předchozí domluvě s chovatelem.

 4. Bude-li kterékoli ustanovení této smlouvy neplatné nebo nevymahatelné, nezpůsobuje to neplatnost ani nevymahatelnost ostatních ustanovení této smlouvy, pokud je takové ustanovení oddělitelné od této smlouvy jako celku. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k nahrazení takového ustanovení této smlouvy, které bude svým obsahem a účelem co možná nejbližší obsahu a účelu ustanovení neplatného nebo nevymahatelného.

 5. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že si tuto dohodu řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly, její obsah je srozumitelný a určitý, že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tato smlouva nemohla být řádně plněna nebo které by způsobovaly neplatnost této dohody a že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, projevené při plné způsobilosti k právním úkonům, a dále že tato smlouva nebyla ujednána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a veškerá prohlášení v této smlouvě odpovídají skutečnosti, což vše níže stvrzují svými podpisy.

 6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každý z účastníků obdrží po jednom (1) vyhotovení.


 


 


 


 

V ………..............… dne ……............………

 


 


 

 

 

 


 

chovatel

 


 

kupující


 

TOPlist